Tavoitteet

Hopeakirstun tarkoituksena on Senioreiden hyvinvointia, osallisuutta ja vapaaehtoistoimintaa edistävien yhteistyömallien kehittäminen matalan kynnyksen toiminnalla.

Hopeakirstun avulla on tarkoitus vastata vuosille 2016 – 2018 asetettuihin projektin tavoitteisiin ja Tornion ikääntymispoliittisen strategian päämääriin, joissa kolmatta sektoria on kaavailtu keskeiseksi yhteistyökumppaniksi Tornion kaupungille. 

Tavoitteet

  1. Yksinasuvien Senioreiden yksinäisyyden kokemukset vähenevät.

  2. Vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä ylisukupolvinen yhteistyö lisääntyvät ja monipuolistuvat.

  3. Seniorit motivoituvat neuvonnan avulla enemmän omaehtoisesta terveyden edistämisestä.

  4. Torniossa otetaan käyttöön uusi Tornion etsivän Seniorityön malli, joka lisää järjestöjen, kaupungin ja seurakunnan yhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa.

  5. Palveluohjaus kotona asumisen tukemiseksi tulee osaksi järjestöjen työtä, joka täydentää Tornion kaupungin tehtäviä ja tukee Senioriväestön kotona asumista.

  6. Senioreiden valmiudet sähköiseen asiointiin lisääntyvät.

hopeakirstu tavoitteet